lt  | en  | ru  | de 
     
 Įmonės įsteigimas » Asociacijos steigimas
 


Asociacijos steigimo procesas

 • Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.
 • Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai.
 • Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
 • Asociacijos steigėjai iki asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir sudaromas bent vienas valdymo organas.
 • Steigiamos asociacijos vardu veikia steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo.

Asociacijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:

1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai);

2) steigiamos asociacijos pavadinimas;

3) steigimo sutarties sudarymo data;

4) steigiamos asociacijos buveinė.
 

Asociacijos steigimo sutartyje gali būti nurodyta ir ši informacija:

1) steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;

2) steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;

3) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;

4) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai asociacijai, jų teisės ir įgaliojimai;

5) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka;

6) kitos šiam ir kitiems įstatymams neprieštaraujančios nuostatos.

Steigimui reikalinga informacija

 • steigiamos Asociacijos pavadinimas: Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Asociacijos buveinės adresas.  
  Steigiant asociaciją pasirašomas savininko sutikimas suteikti patalpas asociacijos buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, steigimo metu sutikimas bus patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama asociacijos buveinė yra įkeistos, būtina pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą;
 • Asociacijos tikslai, veiklos sritys bei rūšys. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti
 • Asociacijos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta.


   
 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"