lt  | en  | ru  | de 
     
 Buhalterinė apskaita » Apskaitos vedimas
 

  •   Pirminių apskaitos dokumentų suvedimas į apskaitos registrus;
  •   Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas ;
  •   Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų registravimas;
  •   Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita;
  •   Nudėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;
  •   Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas;
  •   Periodiškas sąskaitų uždarymas ir jų suderinimas su didžiąja knyga;
  •   Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir įtraukimas į apskaitos registrus; deklaracijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui teikimas;
  •   Darbuotojų sąnaudų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);
  •   Mokesčių apskaita, deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai teikimas;
  •   Ataskaitų Statistikos departamentui rengimas;
  •   Mėnesinių, ketvirtinių  ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
  •   Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;
  •   Mėnesinių ataskaitų užsakovo akcininkams (išlaidų suvestinė, tiekėjų ir klientų skolų likučių ataskaita, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, PVM ataskaita) parengimas ir pateikimas;
  •   Dalyvavimas akcininkų susirinkimuose tvirtinant metines finansines ataskaitas.

 

 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"