lt  | en  | ru  | de 
     
 Buhalterinė apskaita » Apskaitos reglamentavimas
 

Buhalterinės apskaitos  reglamentavimas   
   

       Visi ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (AB, UAB, IĮ, TŪB, KŪB ir kiti), ūkininkų ūkiai, gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės, esančios Lietuvoje, savo buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

        Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nustato buhalterinės apskaitos organizavimą, buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus bei jų saugojimą, klaidų taisymą, atsakomybę už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą.

        Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, užsienio ūkio subjektų, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek  Buhalterinės apskaitos įstatymas nenustato kitaip.

        Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (Žin., 2001, Nr. 30-978; 2006, Nr.2-16).
  
          Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 3 straipsnio 3 dalį ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus. Šios dalies nuostatos įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d.

         Tačiau pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 68-2654) 3 straipsnio 4 dalį ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus ūkio subjektus, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais. Pasirinkus tvarkyti apskaitą pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, toks pasirinkimas negali būti keičiamas anksčiau negu po 5 metų (išskyrus atvejį, kai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, savo veikla siekiantis pelno, tampa įmonių grupės įmone). Šios dalies nuostatos įsigaliojo nuo 2007 m. birželio 21 d.

        Tarptautinius finansinės atskaitomybės apskaitos standartus (TFAS) leidžia ir platina Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV). Daugiau informacijos apie šią veiklą galima rasti http://www.iasb.org/Home.htm.


Juridinio asmens buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma:

 • vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba ūkio subjekto struktūrinio padalinio;
 • buhalterinių paslaugų įmonės, jei su ja yra sudaryta paslaugų sutartis. 

          Atsižvelgdami į tai, kad įmonėms labai sunku surasti patikimą buhalterį ir išlaikyti aukštą buhalterinės apskaitos lygį  siūlome Jums sudaryti buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį ir buhalterinės apskaitos tvarkymą patikėti profesionalams.

     
Mūsų buhalterinės apskaitos specialistai:

 • teikia mokesčių konsultacijas;
 • tvarko visų juridinių formų bendrovių buhalterija,; 
 • tvarko visus buhalterinės apskaitos registrus (tvarko bendruosius apskaitos registrus, registruoja įmonės uždirbamas pajamas ir patiriamas sąnaudas, tvarko materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, apskaičiuoja atlyginimus, priskaičiuoja mokėtinus mokesčius); 
 • teikia deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • teikia ataskaitas Socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams; 
 •  kartu su įmonės teisininkais atstovauja juridinį asmenį priežiūros institucijose; 
 •  rengia finansines ataskaitas ir patvirtintas pateikia Juridinių asmenų registrui; 
 •  rengia įmonių apskaitos politikas; 
 •  tvarko apleistą įmonių buhalteriją.

Buhalterinės apskaitos įstatymas ir įstatymo pakeitimai.

   Buhalterinės apskaitos įstatymas
Aktuali 2010-04-10
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,
Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas  2010-04-01 IX-574 

   Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigalios 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-04-10 Nr.41-1944  2010-04-01 XI-724
aktualios mokesčių naujienos


grįžti

 Finansų sk. +370 672 17947
 El. p.
info@tfs.lt   
 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"