lt  | en  | ru  | de 
     
 Verslo teisė » Istatinio kapitalo mažinimas
 

grįžti į verslo teisė

                                              Įmonės įstatinio kapitalo mažinimas

        Įstatinio kapitalo mažinimo dokumentų parengimas;
        Notaro mokestis pagal notaro įkainius;
        Registrų centro mokestis apie 30 Eur.                                                     Įstatinio kapitalo mažinimo paslaugos

 • nemokamai konsultuojame įstatinio kapitalo mažinimo klausimais;
 • parengiame akcininkų susirinkimo protokolus, vienintelio akcininko sprendimą, užtikriname tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją bei  kitus teisinius dokumentus;  
 • užtikriname tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo mažinimą paskelbimą;


 Istatinio kapitalo mažinimo apmokestinimas  Mažinant įstatinį kapitalą mokesčiai atsiranda tik tada, kai įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės lėšų: Paties akcininko įmokėti ir mažinant įstatinį kapitalą atsiimti įnašai nelaikomi akcininko pajamomis, todėl sumažinus įstatinį kapitalą, kuris buvo padidintas papildomais akcininko įnašais, akcininkui išmokama suma neapmokestinama.


                                   Įstatinio kapitalo mažinimo proceso reglamentavimas

 • Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiems tikslams:
  1) tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

  2) siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;

  3) siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

  4) kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

 • Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:

  1) sumažinant akcijų nominalias vertes;

  2) anuliuojant akcijas.

 • Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį.
 • Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.
 • Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimas priimamas tada, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis bendrovės pelnas, ir tik tuo atveju, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos:
  1) bendrovės privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio;
  2) bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas.
 • Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, negali būti priimtas, jei sprendimo priėmimo dieną bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi lėšų akcininkams taptų nemoki.
 • Sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais. Pinigai akcininkams gali būti išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami juridinių asmenų registre, ir turi būti išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos. Išmokas turi teisę gauti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turi tokią teisę, o išmokų dydžiai turi būti proporcingi jų turėtų akcijų nominalių verčių sumai.
 • Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei. Pakeistus bendrovės įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, akcinė bendrovė per vieną darbo dieną privalo Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui pateikti jo nustatytus dokumentus įrašams vertybinių popierių sąskaitose pakeisti.
 • Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.
 • Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos.

                                              
 


Teisės sk.    +370 682 31865
Finansų sk. +370 672 17947
 
El.p.: info@tfs.lt 

 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"