lt  | en  | ru  | de 
     
 Publikacijos
 
Dividendų alternatyva – įstatinio kapitalo mažinimas

Akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse pasibaigus finansiniams metams šaukiami eiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai. Jie turi vykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos. Jeigu bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, akcininkų susirinkimas privalo įvykti ne vėliau kaip iki balandžio 30 d.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tvirtinamas bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys, skirstomas paskirstytinasis bendrovės pelnas (nuostoliai). Be to, tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis bendrovės pelnas, gali būti priimtas sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą ir dalį jo išmokėti akcininkams.

 

Taigi mažinti įstatinį kapitalą – vienas iš būdų išmokėti akcininkams lėšų, kitaip tariant, dividendų alternatyva, ypač jei pelno (nuostolių) ataskaitoje paskirstytinasis pelnas lygus nuliui ir dividendų išmokėti negalima. Pagal Gyventojų  ajamų mokesčio įstatymą dividendais laikomos ir mažinant įstatinį kapitalą, sudarytą ne iš bendrovės akcininkų įnašų, akcininkų gautos lėšos. Todėl tokios išmokos, kaip ir dividendai, gyventojams apmokestinamos 20% gyventojų pajamų mokesčiu. Juridinių asmenų gauti dividendai apmokestinami 15% pelno mokesčiu. Lietuvos juridinio asmens gaunami dividendai iš kitų Lietuvos juridinių asmenų, kuriuose dividendus gaunantis juridinis asmuo ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio juridinio asmens pajamas. Sprendimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo gali būti priimamas tik tuo atveju, kai tenkinamos dvi sąlygos. Pirma, bendrovės privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą nebus mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio. Antra, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas.


Kaip nustato akcinių bendrovių įstatymas, mažinant bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje neturi būti nepaskirstytinųjų nuostolių. Tačiau nuostolius padengus iki finansinių metų pabaigos ir atitinkamai sumažinus įstatinį kapitalą, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas jau gali priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo kitu tikslu – siekiant išmokėti akcininkams bendrovėje sukauptus pinigus.

 

 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"